Zabezpeenie ochrany osobnch údajov MIVA Slovensko, n.f.

 

l. I Základné ustanovenia

 1. 1)  Úelom tohto dokumentu je preukázae spracovanie osobnch údajov v MIVA Slovensko, n.f., (ďalej fond), sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobnch údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickch osôb pri spracúvaní osobnch údajov a o vonom pohybe takchto údajov.

 2. 2)  innosť MIVA Slovensko, n.f. sa riadi tatútom fondu, zaregistrovanm na Okresnom úrade v Bratislave.

 3. 3)  MIVA Slovensko, n.f. spracováva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobnch údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickch osôb pri spracúvaní osobnch údajov a o vonom pohybe takchto údajov.

 4. 4)  MIVA Slovensko, n.f. spracúva v informanch systémoch osobné údaje a osobitné kategórie osobnch údajov vlune dotknutch osôb vymedzench tmto dokumentom a vlune na základe zákonnch dôvodov a pre úely fondu. MIVA Slovensko, n.f. nespracúva iadne alie osobné údaje ani osobitné kategórie osobnch údajov v informanch systémoch bez súhlasu dotknutch osôb.

 5. 5)  Tento dokument je vsledkom posúdenia spracúvania osobnch údajov a toku osobnch údajov MIVA Slovensko, n.f. pre úely právnych noriem upravujúcich ochranu osobnch údajov. Zavedením tandardizovanej ochrany osobnch údajov na základe princípov tu uvedench je minimalizované riziko poruenia ochrany osobnch údajov.

 6.  

l. II Vymedzenie pojmov

 1. 1)  Osobnmi údajmi sú údaje tkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatenej fyzickej osoby, ktorú mono identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe veobecne pouiteného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikané íslo, lokalizané údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerch charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 2. 1§ 57 ods. 2 zákona . 351/2011 Z. z. o elektronickch komunikáciách v znení neskorích predpisov.

 3. 2)  Osobitnmi kategóriami osobnch údajov sú údaje, ktoré odhaujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboenskú vieru, filozofické presvedenie, lenstvo v odborovch organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje tkajúce sa zdravia alebo údaje tkajúce sa sexuálneho ivota alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 4. 3)  Spracúvaním osobnch údajov sa myslí spracovateská operácia alebo súbor spracovateskch operácií s osobnmi údajmi alebo súbormi osobnch údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, truktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhadávanie, prehliadanie, vyuívanie, poskytovanie prenosom, írením alebo inm spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohadu na to, i sa vykonáva automatizovanmi prostriedkami alebo neautomatizovanmi prostriedkami, pomocou informano-komunikanch technológií alebo bez nich.

 1. 4)  Profilovaním sa myslí akákovek forma automatizovaného spracúvania osobnch údajov spoívajúceho v pouití osobnch údajov na vyhodnotenie uritch osobnch znakov alebo charakteristík tkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej vkonnosou v práci, majetkovmi pomermi, zdravím, osobnmi preferenciami, záujmami, spoahlivosou, správaním, polohou alebo pohybom.

 2. 5)  Pseudonymizáciou sa rozumie spracúvanie osobnch údajov spôsobom, e ich nie je moné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez pouitia dodatonch informácií, ak sa takéto dodatoné informácie uchovávajú oddelene a vzahujú sa na ne technické a organizané opatrenia na zabezpeenie toho, aby osobné údaje nebolo moné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatenej fyzickej osobe.

 3. 6)  Logom (log, logovací záznam) sa rozumie záznam o priebehu innosti pouívatea v automatizovanom informanom systéme.

 4. 7)  ifrovaním sa rozumie transformácia osobnch údajov spôsobom, ktorm opätovné spracúvanie je moné len po zadaní zvoleného parametra ako je kč alebo heslo.

 5. 8)  Online identifikátorom sa rozumie identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online sluieb, rádiofrekvenná identifikácia, ktoré môu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinenmi identifikátormi alebo inmi informáciami môu pouiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

 6. 9)  Informanm systémom sa rozumie akkovek usporiadaný súbor osobnch údajov, ktorý je prístupný poda urench kritérií, bez ohadu na to, i ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovan, decentralizovaný alebo distribuovaný na funknom základe alebo geografickom základe.

 7. 10)Prevádzkovateom je kad, kto sám alebo spolone s inmi vymedzí úel a prostriedky spracúvania osobnch údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 8. 11) Sprostredkovateom je kad, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovatea.

 9. 12) Dotknutou osobou je kadá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 10. 13) Treou stranou kad, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateom, sprostredkovateom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovatea alebo sprostredkovatea spracúva osobné údaje.

 11. 14)Príjemcom je kadá fyzická osoba, ktorá nie je dotknutou osobou a ktorá sa oboznámi s osobnmi údajmi dotknutej osoby.

 12. 15)Záväznmi predpismi MIVA Slovensko, n.f.. je tatut Neinvestiného fondu MIVA Slovensko.

 13.  

l. III Vymedzenie prevádzkovatea

 1. 1)  MIVA Slovensko, n.f je právnickou osobou.

 2. 2)  Akkovek cezhraniný prenos osobnch údajov sa uskutočňuje vlune v rámci MIVA

  Slovensko, n.f., ak v alích ustanoveniach nie je uvedené inak. alie povinnosti sa riadia tmto dokumentom.

 3.  

l. IV Vymedzenie dotknutch osôb

          Dotknuté osoby, ktorch osobné údaje sa spracúvajú sú:

 1. a)  osoby iadajúce pomoc od MIVA Slovensko, n.f.,

 2. b)  osoby – darcovia,

 3. c)  lenovia správnej rady, správca a revízor alebo aj alie fyzické osoby, ktoré sú s MIVA Slovensko, n.f. vzhadom na jeho cieľ v pravidelnom styku,

 4. d)  alie fyzické osoby v príleitostnom styku s MIVA Slovensko, n.f.,

 5. e)  osoby, ktoré sú v zmluvnom vzahu s MIVA Slovensko, n.f.

 6.  

l. V Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobnch údajov a osobitnch kategórií osobnch údajov osôb v MIVA Slovensko, n.f. 

A. Vymedzenie úelov a právnych základov

1) MIVA Slovensko, n.f. spracúva osobné údaje, vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov, vlune pre svoje úely.

 1. 2)  Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov tchto dotknutch osôb slúia vlune pre vnútornú potrebu MIVA Slovensko, n.f. a nebudú poskytnuté príjemcom bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateného súhlasu dotknutej osoby. Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov môu byť poskytnuté tretím stranám bez súhlasu tchto dotknutch osôb, ak ide odokumenty poadované tátnou správou.

B. Práva a povinnosti

1) Osobné údaje, vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov, tu vymedzench dotknutch osôb sa získavajú od dotknutch osôb. Od alích osôb sa získavajú na právnom základe vyplvajúcom zo záväznch predpisov vlune na úely fondu.

2) Spracúvané osobné údaje, vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov tchto dotknutch osôb môu byť v súlade s platnou legislatívou prenesené do tretích krajín v rámci úelu fondu.

3) Spracúvané osobné údaje o dotknutch osobách poda tohto lánku sa spracúvajú nepretrite.

4) Prevádzkovateľ nepoaduje od dotknutej osoby rodné íslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

 

l. VI Osobitné ustanovenia pre spracúvanie osobnch údajov alích fyzickch osôb v príleitostnom styku s fondom

A. Práva a povinnosti prevádzkovatea a sprostredkovateov

 1. 1)  Prevádzkovateľ je zodpovedný za zahrnutie vyhlásenia súhlasu so spracúvaním osobnch údajov do dokumentov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za vedenie a archiváciu poskytnutch súhlasov od dotknutch osôb automatizovanm alebo neautomatizovanm spôsobom.

 2. 2)  Prevádzkovateľ zabezpeí ochranu poskytnutch osobnch údajov pred zverejnením, ak na to dotknutá osoba nedala vslovný súhlas.

 3. 3)  Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracúvanie osobnch údajov vlune v rozsahu a na úely, s ktormi dotknutá osoba súhlasila.

 4. 4)  Prevádzkovateľ je zodpovedný za vmaz osobnch údajov vrátane osobitnch kategórií osobnch údajov, ktoré spracúva na základe jemu poskytnutému súhlasu na základe iadosti dotknutej osoby.

 5. 5)  Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutch osôb tretím stranám alebo príjemcom len ak na tento úel dala vslovný súhlas dotknutá osoba.

 6. 6)  Prevádzkovateľ vymedzí vpríslunom dokumente dobu uchovávania osobnch údajov. Osobné údaje uvedené na písomnom súhlase sa uchovávajú nepretrite.

 7. 7)  Prevádzkovateľ nepoaduje od dotknutej osoby rodné íslo, ak mu to neukladá záväzný právny predpis Slovenskej republiky.

l. VII Spoloné ustanovenia pre vetky kategórie dotknutch osôb

 1. 1)  Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný elom, na ktorý sa spracúvajú. Prevádzkovateľ zabezpeí, e osobné údaje nebude spracúvať na iný ako vymedzený el.

 2. 2)  Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpeí opravu osobnch údajov bezodkladne po tom, o sa o nesprávnom osobnom údaji dozvie.

 3. 3)  Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní chrániť osobné údaje dotknutch osôb pred neoprávnenm zverejnením, inm neoprávnenm sprístupnením tretím stranám, neoprávnenm spracúvaním, odcudzením, zniením, stratou. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní nahlásiť takéto ohrozenie osobnch údajov zodpovednej osobe ihne, ak ide o závanú vec (najmä pri odcudzení vpotovej techniky, vlámaniu do priestorov prevádzkovatea a podobne).

 4. 4)  Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlanlivosť o osobnch údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlanlivosti trvá aj po ukonení spracúvania osobnch údajov. Prevádzkovateľ je povinný zaviazať mlanlivosou o osobnch údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnmi údajmi u prevádzkovatea. Povinnosť mlanlivosti trvá aj po skonení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu tejto fyzickej osoby.

 5. 5)  Prevádzkovateľ môe poveriť spracovaním osobnch údajov inú fyzickú alebo právnickú osobu, priom právnym úkonom poverenia sa táto osoba stáva sprostredkovateom (Príloha . 1).

• Príloha . 1
Nále
itosti zmluvy pre alieho sprostredkovatea podl. VI ods. 4

  1. Odkaz na spracúvanie údajov poda tohto dokumentu;

  2. Predmet a doba spracúvania;

   Povaha a úel spracúvania (povinnosť uviesť / vybrať právne základy a úely spracúvania osobnch údajov z konkrétnych ustanovení dokumentu „Zabezpeenie ochrany osobnch

   údajov MIVA Slovensko, n.f.“;

  3. Typ osobnch údajov (osobné údaje alebo osobitné kategórie osobnch údajov (l. II ods. 2));

  4. Kategórie dotknutch osôb (uriť kategórie osôb, ktorch údaje sa budú spracúva, napríklad

   o zamestnancoch);

  5. Pouenie a povinnosť mlanlivosti oprávnench osôb aj zo strany sprostredkovatea.

Príloha . 2
Vzor vyhlásenia o ochrane osobn
ch údajov (príklad)

PrevádzkovateMIVA Slovensko, n.f.

Sídlo: IO: tatutár:

Branská 3108/7, 85105 Bratislava-Petralka 31820956

Mgr. ubomír Matejovič ml.

Dotknutá osoba a rozsah údajov, ktoré sa budú spracovávať (*at)

Meno a priezvisko:
*
íslo obianskeho preukazu *Adresa trvalého pobytu: *Dátum narodenia
*Email:
*Tel.

Odporúa sa predmetné vyhlásenie skopírovať do záhlavia kadého zoznamu, ktorý sa plánuje vyhotovi. Podpísané zoznamy sa odporúa uchováva.

Ak je súhlas vlenený do iného textu tak, e je pravdepodobné, e ujde pozornosti dotknutej osoby, takéto jeho uvedenie by mohlo byť posúdené, ako poruenie tohto zákona a vyhlásenie urobené dotknutou osobou by bolo v tejto asti neplatné.

Vdy zváte, aké údaje o osobe skutone potrebujete. Pozor! Nikdy neptajte rodné íslo!

Príspevok na réžiu, poštovné a propagáciu misií